Statuti

STATUTI I ASOCIACIONIT TË HEMATOLOGËVE TË KOSOVËS

Ky statut do të qeveris shoqatën jo-profitabile (AHK), të themeluar në pajtim me rregulloren Numër 1999/22 të Administratës së Përkohshme të Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë.

Neni 1 – Emri, forma dhe adresa

1.1.  Organizata do të quhej ASOCIACIONI I HEMATOLOGËVE TË KOSOVËS

1.2.  Ajo mund të njihet edhe si AHK

1.3.  Organizata është shoqatë jo-profitabile, sipas definimit të dhënë në paragrafin 2.2. të 
Rregullores së UNMIK-ut numër 1999/22

1.4.  Organizata nuk do të bëj shpërndarjen e çfarëdo fitimi neto ose të profilit si të tillë për asnjë 
individ.

Pasuria, të ardhurat dhe profiti i organizatës do të përdoren për të mbështetur qëllimet joprofitabile të organizatës dhe nuk do të përdoren për të krijuar beneficione të veçanta individuale, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejt apo indirekte për asnjërin nga themeluesit, ndonjë anëtar të shoqatës, ndonjë të punësuar apo donator të OJQ. Megjithatë pagesa e kompensimit të arsyeshëm për këta persona mund të bëhet për punën që këta persona kanë bërë në Asociacion (organizatë).

1.5.  Ndonjë transakcion në mes të anëtarëve ose të organizatës duhet të mbyllet në vlera reale të tregut ose në kushte që janë më të favorshme për organizatën.

1.6.  Organizata e ka zyrën qendrore në Rr.Fehmi Agani Nr 52/8, Prishtinë.

 

Neni 2 – Themeluesi

2.1. Themelues të Asociacionit (organizatës) janë

 1. Ahmet Brovina 1950, Prishtinë Rr.Shaip Spahija n=47 
Tel 038/224007 dhe 044/175-473 E-mail adresa [email protected]
 2. Violeta Grajçevci – Uka, 1972, Prishtinë Bregu i Diellit Rr Zona e Lindjes Hyrja 8 nr 16. Tel 044 263 741 E-mail adresa [email protected]
 3. Shemsedin Sadiku 1958 Prishtinë Rr. e UÇk-së Lamela C nr 6 tel 044/110-771 E-mail adresa [email protected]

2.2.  Përfaqësuesi i autorizuar i Organizatës në Kosovë është Ahmet Brovina Rr.Fehmi Agani 52/8 Prishtinë

2.3.  Përfaqësuesi i autorizuar emërohet nga Kuvendi i anëtarëve të Asociacionit të Hematologëve të Kosovës dhe përfaqëson organizatën në Kosovë dhe jashtë saj.
Pranon të gjitha shkresat zyrtare në emër të organizatës.

Është përgjegjës për informimin e autoriteteve relevante administrative për çfarëdo ndryshimi në organizatë.

Neni 3 – Qëllimi

3.1.  Organizata është themeluar me qëllim:

− Të arritjes të standardeve më të larta të praktikës së diagnostikimit, shërimit dhe përcjelljes 
të sëmurëve me patologji hematologjike, duke favorizuar hulumtimet diagnostike, punën 
klinike, edukimin dhe punën shkencore

 • Të ndihmoj organizimin e aftësive profesionale dhe shkencore të Anëtarëve të Asociacionit 
përfshirë këtu specializimin dhe perfeksionimin subspecialistik për këtë patologji varësisht 
nga nevojat e të sëmurëve dhe kërkesave të kohës
 • Të ndihmoj pjesëmarrjen e anëtarëve të Asociacionit në Projektet e përbashkëta 
multicentrike dhe multinacionale
 • Të angazhohet për bashkëpunim këshillëdhënës me Institucionet përkatëse ndërkombëtare, 
me Institucionet qeveritare të Kosovës, me Institucionet Shëndetësore, Institucionet e Drejtësisë dhe Insititucionet tjera lidhur me aspektet profesionale, organizative dhe zhvillimore të patologjisë hematologjike dhe asaj shëndetësore në përgjithësi
 • Synim afatgjatë i Asociacionit është të nxisë bashkëpunimin dhe të koordinoj aktivitetet edukative Universitare dhe Pasuniversitare tek ne me ato ndërkombëtare posaçërisht me shkollat e njohura hematologjike të Bashkimit Evropian si dhe bashkëpunimin me Bordin e Shoqatës së Hematologëve Europian.

3.2.  Për t’i përmbushur qëllimet e saj, Asociacioni do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në këto, aktivitetet e poshtshënuara.
Në punën e përditshme, Asociacioni në frymën edukuese e bënë në aftësimin permanent profesional dhe etik të anëtarëve të saj.

3.3. Lista e aktiviteteve të propozuara:

 • Hulumtimi i problemeve aktuale shëndetësore të cilat janë objekt studimi i shkencës
 • Hartimi i projekteve konkrete për parandalimin, ekzaminimin, trajtimin dhe përcjelljen e 
patologjisë hematologjike.
 • Përcjellja nëpërmjet Këshillave, Seksioneve dhe Degëve të veta e tërë problematika
 • Përcjellja e punës të të gjitha formave të aktivitetit sipas dinamikës së përcaktuar.
 • Përpunimi i të dhënave të siguruara dhe dhënja e udhëzimeve për punën e suksesshme të
 • Bashkëpunimi me institucionet Kombëtare dhe Ndërkombëtare me qëllim të ngritjes së 
nivelit profesionalo-shkencor dhe cilësisë së shërbimeve të patologjisë hematologjike.
 • Bashkëpunimi me Asociacione dhe Shoqata simotra rajonale, evropiane dhe botërore.

Neni 4 – Anëtarësimi

4.1.    Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo mjek pa marrë parasysh racen, gjininë, shtetësinë, kombësinë, religjionin, moshën ose aftësinë fizike.
Anëtar i Asociacionit mund të bëhet çdo mjek me kërkesën e tij i cili është i interesuar për hematologji.

Për pranim vendos Kuvendi i Asociacionit ose Komisioni përkatës i zgjedhur nga Kuvendi i Asocaicionit.

Anëtarësimi është vullnetar dhe çdo anëtar i nënshtrohet Statutit dhe rregullave të aprovuara nga Asociacioni i Hematologëve të Kosovës.

Anëtarësimin e anëtarëve të rinj e konfirmon Kuvendi i Asociacionit.
 Anëtarësimin e anëtarit shoqërues në Asociacion e bën Kuvendi apo Komisioni (i propozuar nga Kuvendi) me rekomandimin e dy anëtarëve të rregulltë të Asociacionit.

Anëtarësimin e anëtarëve me korrenspondencë e bën Kuvendi i Asociacionit të rekomanduar nga dy anëtarë të rregulltë ose një anëtar i rregulltë e tjetri anëtar nderi, me korrenspondencë, apo anëtar senior.

Kryesia e Asociacionit vendos për zgjedhjen e anëtarëve të nderit, zgjedhja konfirmohet nga ana e Kuvendit të Asociacionit.
Asociacioni ka këto kategori të anëtarëve:

 1. Anëtarë të rregulltë – përfshihen mjekë specialist internist, specialist të hematologjisë, mjekët pediatër specialist të hematologjisë të cilët kanë liçencë pune.
 2. Anëtarë shoqërues – bëjnë pjesë mjekët specialist të lëmive tjera por që janë të angazhuar në mënyra të ndryshme në patologjinë hematologjike.

Mjekët specializantë dhe subspecializantë të cilët gjenden në fazën e trajnimit në Kosovë apo jashtë saj.

Anëtari shoqërues i cili kualifikohet në specialist apo subspecialist të hematologjisë duhet ti informoj organet përkatëse të Asociacionit dhe automatikisht bëhet anëtar i rregulltë.

 1. Anëtar korrenspondent – Mjekët specialist të ndonjë dege internistike të cilët dallohen me interesimin e tyre të vazhdueshëm për lidhjen me Asociacionin e hematologëve të Kosovës për qëllime edukative.
 2. Anëtar senior – Anëtarët e rregulltë me rastin e arritjes së moshës 65 vjeçare automatikisht kalojnë anëtarë senior.

Anëtari i rregulltë i cili pensionohet para moshës 65 vjeçare, po ashtu ka të drejtë të zgjedhet anëtar senior.
Anëtarët senior janë të liruar nga pagesa e anëtarësisë vjetore.

 1. Anëtar nderi mund të zgjedhen persona të cilët kanë dhënë kontribut të çmuar në zhvillimin e Shkencës së Hematologjisë apo shkencave mjekësore në përgjithësi.

Anëtarët e nderit mund të jenë vendor apo të jashtëm dhe janë të liruar nga pagesa e anëtarësisë vjetore.

4.2.    Kuvendi i anëtarëve do të vendos nëse do të kërkohet pagimi i anëtarësisë nga anëtarët.

4.3.   Anëtarësimi i ndonjë anëtari përfundon ose suspendohet me Vendimin e Kuvendit të Anëtarëve 
duke u dhënë arsyeshmëria.

Anëtarësia në Asociacion pushon me kërkesë personale me shkrim, me vdekjen e anëtarit, në rast të dënimit nga gjyqi kur anëtari me veprimet e veta rrezikon autoritetin e Asociacionit në aspektin profesional, etik dhe nëse nuk e paguan anëtarësinv vjetore më gjatë se gjashtë muajt e parë të vitit.

Mospagesa e anëtarësisë, pas paralajmërimit në të skruar, do të shërbej si bazë për përjashtimin e anëtarit nga organizata.
Në rast të suspendimit, kohëzgjatja e suspendimit do të përcaktohet nga Kuvendi i Anëtarëve të Asociacionit.

4.4.    Përfundimi ose suspendimi i anëtarësimit nga Kuvendi i Anëtarëve do të       vendoset me shumicë të anëtarëve prezentë.

Neni 5 – Kuvendi i Anëtarëve

5.1.   Kuvendi i anëtarëve është organi më i lartë i Asociacionit (organizatës)
Ai përbëhet prej të gjithë anëtarëve të Asociacionit (Mjekëve anëtarë të Asociacionit)

5.2.   Kuvendi i Anëtarëve ka përgjegjësinë më të lartë për politikën dhe çështjet financiare të Asociacionit (organizatës).

5.3.   Kuvendi i Anëtarëve të Asociacionit zgjedh Kryesinë.
Përpos kompetencave që ka Kuvendi i Anëtarëve sipas statutit, ai gjithashtu ka edhe këto Kompetenca:

            Miraton statutin (ndryshimet dhe plotësimet) si dhe aktet rregulative të Asociacionit,

Zgjedh Kryesinë,

Miraton planet dhe programet e Asociacionit.

5.4.  Vendimet i merr me shumicën e votive të anëtarëve prezentë.

5.5.  Puna e Kuvendit, Kryesisë dhe Komisioneve të caktuara nga Kuvendi dhe Kryesa është publike.

5.6.  Zgjedhjet bëhen em vota të fshehta.

5.7.  Kuvendi mbahet çdo vit dhe atë e thrret Kryetari i Kryesisë së Asociacionit.

5.8.  Thirrja e Kuvendit të jashtëzakonshëm bëhet me kërkesë të gjysmës së anëtarësisë së 
Asociacionit.

5.9.   Kuvendi nga rradhët e veta emëron:

            Këshilin botues dhe Këshillin redaktues të revistës

Komisionin për mirënjohje dhe dhurata

Gjyqin e nderit – tre anëtarë.

Revista është organ zyrtar i Asociacionit.

Neni 6 – Kryesia

6.1.  Përpos të kompetencave të dhëna me këtë statut, Kryesia duhet të jetë përgjegjvse për kontrollin dhe udhëheqjen e çështjeve dhe pasurisë së Organizatës – Asociacionit. Kryesia duhet të veproj çdo herë në pajtim me qëllimin e Asociacionit.

6.2.  Të përfaqësoj Asociacionin dhe të veproj në emër të Asociacionit, të lidh Asociacionin me ndonjë marrëveshje, të emroj dhe të zgjedh përfaqësues, t’i përcaktoj kompetencat dhe detyrat e çdo përfaqësuesi.

6.3.  Kryesia zgjedhet nga anëtarët e Asociacionit.
Zgjedhja bëhet individualisht nga Kuvendi i anëtarëve me shumicë të votive nga anëtarët e pranishëm.

6.4.  Kompentencat e Kryesisë janë:

 • Kryesia e organizon punën në mes të dy Kuvendeve.
 • Përgadit Kuvendin e ardhshëm.
 • Miraton thirrjen e Kuvendit.
 • Vendos për organizimin e mbledhjeve profesionale, simpoziumeve, kongreseve dhe tubimeve 
tjera profesionale dhe shkencore nga lëmia e hematologjisë.
 • Mbështet profesionalisht dhe finaciarisht pjesëmarrjen e anëtarëve të vet në tubime 
profesionale, shkencore dhe forma tjera bashkëpunimi.

Kryetari i Kryesisë zgjedhet në kohëzgjatje prej tri viteve dhe do të ushtroj detyrën deri në zgjedhjet e reja.

Mandati i punës mund të pushoj: në rast vdekje, dorëheqje ose shkarkim nga detyra.

6.5.  Kryesia do të ketë të paktën 3 (tre) anëtarë: Kryetarin, Sekretarin dhe Arkatarin.

6.6.  Anëtarët e Kryesisë mund të zgjedhen për mandate të njëpasnjëshme.

6.7.  Anëtarët e Kryesisë mund të shkarkohen para përfundimit të mandatit me votat e Kuvendit të 
anëtarëve të Asociacionit.

6.8.  Në rast të vdekjes, dorëheqjes ose shkarkimit të Anëtarit të Kryesisë, Kuvendi i Anëtarëve të 
Asocaicionit duhet të zgjedh pasardhësin për të shërbyer për kohën e mbetur.

6.9.  Vendimet në Kryesi merren me shumicë.

6.10.Kryesia mund të vendos ti drejtohet për çfarëdo çështje Kuvendit të Anëtarëve për marrje të 
vendimit.

6.11.Kurrfarë pagese apo kompensimi nuk do tu bëhet Anëtar të Kryesisë pa aprovimin e Kuvendit 
të Anëtarëve dhe vetëm kur pagesa ose kompensimi vshtv i arsyeshëm dhe bëhet për punën e 
kryer për Asociacion.

6.12.Secili Anëtar i Kryesisë mund të abstenoj prej votimit për marrjen e vendimeve ose për çfardo 
çështje tjetër për të cilën ai ose ajo ka interes personal ose ekonomik.

6.13.  Kryetari zgjedhet nga Kuvendi i Asociacionit të Hematologjisë. 
Sekretari dhe arkatari zgjedhen nga Kryesia.
Puna e Kuvendit, Kryesisë dhe Komisioneve të caktuara nga Kuvendi dhe Kryesia është publike.

Zgjedhjet bëhen me vota të fshehta.

Kuvendi mbahet çdo vjet dhe atë e thrret Kryetari i Kryesisë së Asociacionit.

Thirrja e Kuvendit të jashtëzakonshëm bëhet me kërkesë të gjysmës ë anëtarësisë sv Asociacionit.

6.14.Kuvendi i Anëtarëve mund të delegoj ndonjë prej anëtarëve të rinj në ndonjë organ tjetër të Asociacionit (organizatës), me vendimin e shumicës së anëtarëve të tij.

Neni 7 – Mbledhjet e Kuvendit të Anëtarëve

7.1. Kuvendi i Anëtarëve të Asociacionit takohet së paku një herë në vjet në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore (MPV) ku do të vlerësoj edhe aprovoj mjetet, obligimet, shpenzimet e të hyrave dhe programet për vitet e ardhshme.

7.2.  Kuvendi i Anëtarëve mund të takohet gjithashtu edhe në Kuvendin e jashtëzakonshëm kurdoherë që të kërkohet nga (gjysma e anëtarëve +1).
Një kërkesë e tillë duhet ti drejtohet Sekretarit i cili do të lajmëroj për takimin e të gjithë anëtarëve, në pajtim me procedurat e shpjeguara.

7.3.  Lajmërimi me shkrim duhet përfshirë datën dhe vendin e mbajtjes së mbledhjes, së bashku me rendin e ditës. 
Materiali duhet t’u shpërndahent të gjithë anëtarëve së paku 7 (shtatë) ditë para ditës së 
mbajtjes së mbledhjes.

7.4.  Për mbajtjen e mbledhjes më së paku është e nevojshme pjesëmarrja e 50%+1 e anëtarëve. 
Nëse ky minimum (kuorum) nuk arrihet takimi do të shtyhet për një ditë të përcaktuar më vonë 
duke u bë lajmërimi i ri i të gjithë anëtarëve.

7.5.  Secili anëtar i Asociacionit (organizatës) ka një vote në Kuvendin e Anëtarëve të Asociacionit.

7.6.  Vendimet në Kuvendin e Anëtarëve do të merren me shumicën e votive të anëtarëve present.

7.7.  Anëtari në Kuvendin e Anëtarëve mund të abstenoj nga votimi ose marrje të vendimit për 
çfarëdo çështje për të cilën ai ose ajo mendon ndryshe.

Neni 8 – Shpërbërja e Asociacionit

8.1.  Organizata mund të shpërbëhet me vendimin e 2/3 të anëtarëve të Kuvendit të Asociacionit.

8.2.  Me vendimin e shpërbërjes së Asociacionit (organizatës), Kuvendi i Anëtarëve të Asociacionit 
do të tregoj emrin e Asociacionit, Shoqatës ose Fondacionit do të mere pasurinë e mbetur pasi të jetë i liruar Asociacioni nga detyrimet.

 

Neni 9 – Ndryshimet e statutit

9.1. Statuti i tanishëm mund të ndryshoj me vendimin e 2/3 të Kuvebdit të Anëtarëve.

 

Neni 10 – Periudha e raportimit dhe Viti Fianciar

10.1.  Zyrtarët e emëruar do të paraqesin raporte vjetore para Kuvendit të Anëtarëve të Asociacionit në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore – MPV ose kur do që kërkohet nga Mbledhja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme – MPJ).

10.2.  Viti financiar i organizatës do të përputhe me vitin kalendarik.

Ky statut është aprovuar në Prishtinë.

STATUTE OF THE KOSOVO ASSOCIATION OF HEMATOLOGISTS

This statute will govern the non-profit society (AHK), established in accordance with the regulation nr. 1999/22 of the Temporary Administration of the United Nations Mission in Kosovo.

 • Article 1-Name, form, address.
 • The organization will be called The Kosovo Association of Hematologists.
 • It can be referred to as AHK.
 • Nonprofit organization. Based on the 2.2 paragraph of the UNMIK regulation nr. 1999/22.
 • The organization will not distribute any net profit for any individual as it is. The wealth, income and profit of the organization will be used the support the non-profit purposes of the organization and will not be used to create individual benefits, in an direct or indirect way of any of the founders, any members of the society, any employee or any donation of an NGO. However payment of reasonable compensation per these individuals can be made for the work that these individuals have done for the association (organization).
 • Some transactions between members or of the organization has to be closed in real market values or in conditions which are more favorable for the organization.
 • The organization have the main offices in “Fehmi Agani” street, nr. 52/8, Prishtina.

 

 • Article 2-Founder.

2.1 The founders of the association (organization) are:

 1. Ahmet Brovina, 1950, Prishtina, Shaip Spahia street, nr. 47, tel 038224007 and 044175473, email: [email protected].
 2. Violeta Grajqevci-Uka, 1972, Prishtina, Bregu I diellit, Zona e lindjes street, h. 8 nr. 16. Tel: 044263741, email: [email protected].
 3. Shemsedin Sadiku, 1958, Prishtina, UCK street, lamella C, nr. 6, tel: 044110771, email: [email protected].

2.2 The authorized representative of the organization in Kosovo is Ahmet Brovina, Fehmi Agani street, 52/8, Prishtina.

2.3 The representative is appointed by assembly of the members of the association of Kosovo Hematologists and represents the organization in Kosovo and abroad. Accepts all official posts in the name of the organization.

 1. Article 3-The purpose.

3.1 The organization is founded for the purpose:

 • To achieve the highest standard of diagnostic practice, healing and following of the patients with hematological diseases, with the favoring of diagnostic research, clinical work, the education and scientific research.
 • To help the organization of scientific and professional skills of the members of the association including the residency and subspecialistic perfection for this pathology depending the needs of the patients and the requests of the time.
 • To help the members of the association in the common projects, multicentric and multinational.
 • To engage in Advisory Corporationwith international institutions, with Kosovo governmental institutions, with healthcare institutions, Justice Institutions and other institutions which are linked with professional aspects, organizational and developmental, with hematology pathologies and general health.
 • the long term purpose of the association is to promote corporation and to coordinate university and post university educational activities in Kosovo with international institutions, especially with the well-known Hematology schools of the EU, and the corporation with the board of the society of Hematologists of Europe.
 • To achieve her goals, the Association will undertake, but will not be confined only with these activities written below. In its daily activities the association with undertake in the spirit of education the permanent professional and ethical advancement of its members.

3.3. The list of proposed activities:

 • The research of current health problems which are the object of study of the Hematology science.
 • The construction of concrete problems for the prevention, treatment and tracking of Hematology pathologies.
 • The tracking through the sections and branches of all hematology problems.
 • The tracking of the work of all the forms of activities based on the specified dynamics.
 • The processing of the data provided and giving instructions for their successful work.
 • The corporation with national and international institutions for the purpose of raising of the professional and scientific quality of the hematology services.
 • The corporation with associations and societies as regional, European and international samples.

Article 3-Membership

4.1. The membership in the organization is open to any physician regardless of race, sex, nationality, citizenship, religion, age or physical ability.

A member of the association can become any physician with his request who is interested in Hematology.

The acceptance of the member is decided by the certain assembly or commission chosen by the association assembly.

The membership is on a voluntary basis and every member is subject to the approved rules of the Kosovo Association of Hematologists.

The membership of new members is confirmed by the association assembly.

The membership of associate members in the Association is made by assembly or commission (proposed by the assembly) with the recommendation of 2 regular members of the association.

The membership of correspondent members I made by the assembly with the recommendation by 2 regular members or by 1 regular member and one honorary member, with correspondence or senior member.

The leadership of the association decides for the election of honorary members, the selection is confirmed by the assembly of the association.

The association has the membership categories listed below:

 1. Regular member – includes physicians, Internist specialists, Hematology specialists, Pediatric Hematologist specialists with valid medical licenses.
 2. Associate members –includes specialist physicians of other specialties but are engaged in different ways in Hematology pathologies.

Residents and Fellows who are in the training phase in Kosovo or abroad.

The associate member who is qualified as a Hematology specialist or subspecialist has to inform the relevant parts of the Association and automatically is made a regular member.

 1. Correspondent member – Specialists of other Internal medicine fields but is continually interested in the corporation with the Hematology association for educational purposes.
 2. Senior member – regular members who have reached the age of 65 are automatically made senior members.

The regular member, who is retired before the age of 65, also has the right to be selected as a senior member.

Senior members are not excluded from the annual membership fee.

 1. Honorary members are selected persons who have given valuable contribution in the development of the science of Hematology or the medical science as a whole.Honorary members can be local or foreign and are excluded from payment of the annual membership fee.

4.2. The members of the assembly decide if it will ask for a membership fee for the members.

4.3. The membership of any members ends or is suspended with the decision by the assembly of the members with the given reason. The membership in the association ends with a personal written request, with the death of a member, in the case of punishment by the court when e member with their action endanger the authority of the association in the professional, ethical aspects, and if the members does not pay the annual fee more than the first 6 months of the new year. Non-payment of the membership, after the written warning, will serve a base for expulsion from the organization. In the case of suspension, the duration of the suspension with be set by the assembly of the members of the association.

4.4. The termination or suspension of membership from the assembly of members will be decided with a majority of the members present.

Article 5 – The assembly of members.

5.1. The assembly of members is the highest body of the Association (organization). It is made up of all the members of the association (Physician members of the Association).

5.2. The assembly of members has the highest responsibility for the policies and financial matters of the association (organization).

5.3. The assembly of members of the association elect the chairmanship. Besides the competences which the association has based on the statute, it also has the competences listed below:

 • Approves the statute (modifications and amendments), also the regulation acts of the association.
 • Elects the chairmanship.
 • Approves the plans and programs of the association.

5.4. The decisions are made by a majority vote of the members present.

5.5. The work of the Assembly, Chairmanship and Commissions appointed by the assembly and Chairmanship is public.

5.6. Elections are made with secret ballots.

5.7. An assembly is held every year and it is called by the chairman of the board of the association.

5.8. Calling of an extraordinary meeting is made by the request of half the members of the assembly.

5.9. The assembly from their ranks appoints:

Publishing and editorial council of the journal, the commission for prices and acknowledgments, honorary court – 3 members, the journal is an official body of the association.

Article 6 – the Chairmanship (leadership)

6.1. Besides the competences given with this statute, the leadership is responsible for leading and controlling the issues and finances of the organization-association. The chairmanship has to act in accordance with the goals of the association.

6.2. To represent the association and to act in the name of the association, to link the association with any agreement, to appoint and to elect representatives, to determine the competences and duties of every representative.

6.3. The chairmanship is elected by the association members. The election is made individually by the members of the assembly with a majority vote from the members present.

6.4. The competences of the chairmanship are as follows

 • Organize the work of the two assemblies.
 • To prepare for the next assembly.
 • Approve the call of the assembly
 • Decides for the organization of professional, symposiums, congresses, scientific meetings from the Hematology field.
 • Professional and financial support for the participation of its members in professional, scientific meetings and other forms of corporation.

 

The chairman of the chairmanship is elected for the duration of 3 years and will stay in position until the next elections.

The mandate can cease if: in case of death, reassignment or discharge from the position.

6.5. The Chairmanship with have at least 3 (three) members: the chairman, secretary and financial leader.

6.7. The members of the chairmanship can be discharged before the end of their mandate with the votes of the assembly of the association members.

6.8. In case of death, reassignment or discharge of the member of the chairmanship, the assembly of the members of the association has to elect the successor to serve in the time remaining.

6.9. The decisions in the chairmanship are made by a majority vote.

6.10. The chairmanship decides to address the assembly of members for any issue to make decisions.

6.11. No payment or compensation will be given to the members of the chairmanship without the approval of the assembly of members and then only if the payment compensated is reasonable and is made based on the work done for the associacion.

6.12. Every member of the chairmanship can abstain from voting or decision making or any other issue for the reason of personal or economic reasons.

6.13. The chairman is elected by the assembly of the hematology association. The secretary and head of treasury are elected by the chairmanship. The work of the assembly, chairmanship and the certain commissions appointed by the assembly is public. The elections are held with a secret ballot. The assembly is held every year and is called by the chairman of the association.

6.14. The assembly of members can delegate any new member of every other body of the association (organization) with a majority vote decision of its members.

Article 7 – Meetings of the member assembly.

7.1. The assembly of members of the association meet at least once a year in the general annual meeting (GAN) where it will evaluate and approve the funds of the income, obligations, tools and programs for the next years.

7.2. The assembly of members can also meet in the extraordinary assembly anytime that it is called from (half the members +1). Such a request has to be directed at the secretary who will notify for the meeting of all the members, in accordance with the procedures explained.

7.3. The written announcement has to include the date and place of the meeting, together with the daily agenda. The material has to be spread to the members at least 7(seven) days before the day of the meeting.

7.4. For the meeting to be held it is necessary the participation of 50%+1 of the members. If this minimum (quorum) is not reached the meeting will be delayed for another defined day, and the announcement made to all the members.

7.5. Every member of the association (organization) has a vote in the assembly of association members.

7.6. The decisions in the member assembly are made with a majority vote of the members present.

7.7. The member of the member assembly can abstain from voting or decision making for any reason or issue that the member has a different opinion.

Article 9 – Changes to the statute.

9.1. The current statute can be changed with a 2/3 decision in the member assembly.

Article 10 – The period of reporting and financial year.

10.1. The officials appointed with give yearly reports in front of the assembly of association members in the general annual meeting (GAN) or when it is requested from the extraordinary general meeting (EGM).

10.2. The financial year of the organization will comply with the calendar year. This statute is approved in Prishtina.

This statute is approved in Prishtina, 12.12.2008.